Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ZORZA” w Myślenicach os.1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 05 61, fax 12 272 21 93 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie poniższych robót w zasobach Spółdzielni:

1. dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

2. remont pokryć dachowych.

3. remont kominów.

4. wymiana rynien i okuć blacharskich.

Warunki przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w biurze Spółdzielni - Myślenice, os.1000-lecia 15 A, pok. nr 9.

            Oferty w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymaganiami SIWZ należy składać w biurze Spółdzielni - pok. nr 18 do dnia 14.08.2019 r. do godziny 10 00.

             Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie lub na rachunek Spółdzielni w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 1000 w wysokości 500 zł dla każdej pozycji przetargu oddzielnie.

 Wadium stanowi przedmiot zabezpieczenia i nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu przez oferenta i odstąpienia od podpisania umowy.

             Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego os.1000-lecia 15 A, pok. nr 18 w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10 00 dla robót określonych w punkcie 1, o godz. 10 15 dla robót określonych w punkcie 2, o godz. 1030 dla robót określonych w punkcie 3, o godzinie 1045 dla robót określonych w punkcie 4.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

KOMUNIKAT

 Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w  postępowaniu z dnia 7.08.2019 r. na zakup miału węglowego w ilości 1200 ton.

 Komisja Przetargowa niniejszym informuje, że:

W postępowaniu przetargowym w dniu 7.08.2019 r. do realizacji zamówienia pn.

„zakup miału węglowego w ilości 1200 ton ”

wybrana została oferta nr 3 – za cenę wraz z transportem:  325,00 zł/tonę netto.

 Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie przekazane na rachunek zwrotny w terminie do dnia 31.08.2019 r.

                                                                                                             Za Komisję Przetargową

Myślenice, 9.08.2019 r.                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej  Jerzy Ulman

 

 

KOMUNIKAT

 Komisji Przetargowej w sprawie wyboru ofert w  postępowaniu z dnia 7.08.2019 r. na:

  1. malowanie klatek schodowych.
  2. remont chodników.
  3. wykonanie robót drenarskich.

 Komisja Przetargowa niniejszym informuje, że:

W postępowaniu przetargowym w dniu 7.08.2019 r. do realizacji zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

  1. malowanie klatek schodowych - oferta nr 1 – za cenę: 18 000 zł/1 klatkę sch. brutto
  2. remont chodników - oferta nr 1 – za cenę: 259,53 zł/1 m2 chodnika brutto.

 Komisja unieważniła postępowanie przetargowe na wykonanie robót drenarskich ze względu na brak ofert.

 Komisja Przetargowa informuje, że wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie przekazane na rachunek zwrotny w terminie do dnia 31.08.2019 r.

                                                                                                           Za Komisję Przetargową

Myślenice, 9.08.2019 r.                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej  Jerzy Ulman

 

 KOMUNIKAT


Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w postępowaniu z dnia 17.07.2019 r. na opracowanie projektów wykonawczych na docieplenie ścian i stropodachów w budynkach Spółdzielni


Komisja Przetargowa niniejszym informuje, że:

W postępowaniu przetargowym w dniu 17.07.2019 r. do realizacji zamówienia pn.

Opracowanie projektów wykonawczych na docieplenie ścian i stropodachów w budynkach Spółdzielni”

wybrana została oferta nr 1 – za cenę: 22 500,00 zł brutto.
Myślenice, 24.07.2019 r.                                                          Za Komisję Przetargową          

                                                                                                 Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

                                                                                                 Jerzy Ulman

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT


Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w postępowaniu z dnia 17.07.2019 r. na opracowanie projektów wykonawczych na remont wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach Spółdzielni


Komisja Przetargowa niniejszym informuje, że:

W postępowaniu przetargowym w dniu 17.07.2019 r. do realizacji zamówienia pn.

Opracowanie projektów wykonawczych na remont wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach Spółdzielni”

wybrana została oferta nr 1 – za cenę: 40 922,00 zł brutto.


Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie przekazane na rachunek zwrotny w terminie do dnia 31.07.2019 r.
Myślenice, 24.07.2019 r.                                                              Za Komisję Przetargową

                                                                                                     Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

                                                                                                     Jerzy Ulman