Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ZORZA” w Myślenicach os.1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 05 61, fax 12 272 21 93 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

1. docieplenie ścian w budynku os. Jagiellońskie 9 w Dobczycach

2. remont balkonów w budynku przy ul. Reja 12 w Myślenicach

           Warunki przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w biurze Spółdzielni - Myślenice, os.1000-lecia 15 A, pok. nr 9.

           Oferty w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymaganiami SIWZ należy składać w biurze Spółdzielni - pok. nr 18 do dnia 25.04.2019 r. do godziny 1000.

           Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie lub na rachunek Spółdzielni w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godz. 1000 w wysokości 500 zł.

Wadium stanowi przedmiot zabezpieczenia i nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu przez oferenta i odstąpienia od podpisania umowy.

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego os.1000-lecia 15 A, pok. nr 18 w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10 30.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.