Rada Nadzorcza

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

  1. Uchwalanie planów gospodarczych i  programów działalności społecznej i kulturalnej.

  2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:

      - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
      - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych
         ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
      - przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
        Spółdzielni i jej członków,
      - wydawanie opinii w sprawie spisywania w straty Spółdzielni należności przekraczających dziesięciokrotną kwotę
        minimalnego wynagrodzenia za pracę,
      - wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

  3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia

      zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

  4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz

      wystąpienia z nich.

  5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz regulaminu organizacyjnego.

  6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji

      Zarządu.

  7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki

      kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

  8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między

      Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie

      członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do

      reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

  9. Uchwalanie regulaminu Zarządu.

 10. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

       mieszkalnego w trybie art. 11 ust 11 i 12 ustawy.

 11. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów.

 12. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępców.

 13. Dokonywanie wykluczeń lub wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni.

 14. Nadzór  nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych.

 15. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.

 16. Uchwalanie regulaminów z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji     

      Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

 17. Uchwalanie regulaminu określającego  zasady rozliczania  kosztów  gospodarki zasobami

      mieszkaniowymi i użytkowymi oraz ustalanie wysokości opłat  za lokale zajmowane na

      zasadach spółdzielczego prawa do lokalu.

 18. Ustalanie wysokości opłat  za lokale użytkowe  zajmowane na zasadach spółdzielczego

      prawa do lokalu.

 19. Ustalanie sposobu wyliczania opłat pobieranych za czynności administracyjne (zaświadczenia, odpisy , itp.)

       lub dokonywania cesji członkowskich i kandydackich.

 20. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w

       przypadku, gdy Zarząd wytacza powództwo o uchylenie uchwały Walnego

       Zgromadzenia.

 21. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ - kadencja 2017 - 2020:

 1. Maślanka Leszek              - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Syrek Stefania                  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 3. Latkiewicz Jacek               - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Tomaszewska Stefania     - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Kaganek Zofia                  - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
 6. Bidziński Witold                - Członek
 7. Kulawiak Waldemar          - Członek
 8. Magdziarz Marceli             - Członek
 9. Nawała Janusz                  - Członek
 10. Pietroń Bronisław            - Członek
 11. Sokołowska Krystyna      - Członek
 12. Syrek Wojciech               - Członek
 13. Szostak Wanda               - Członek
 14. Wójtowicz Helena            - Członek
 15. Zając Weronika               - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Tomaszewska Stefania      - Przewodnicząca
 2. Nawała Janusz                  - Członek
 3. Szostak Wanda                 - Członek
 4. Wójtowicz Helena              - Członek

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

 1. Syrek Stefania                   - Przewodnicząca
 2. Kulawiak Waldemar           - Członek
 3. Latkiewicz Jacek                - Członek
 4. Syrek Wojciech                  - Członek
 5. Zając Weronika                  - Członek         

KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA:

 1. Kaganek Zofia                    - Przewodnicząca
 2. Bidziński Witold                  - Członek
 3. Magdziarz Marceli              - Członek
 4. Pietroń Bronisław               - Członek
 5. Sokołowska Krystyna         - Członek