Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji - uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze,  ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w statucie, innym organom Spółdzielni w szczególności: 

 1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
 2.  zawieranie umów o budowę lokali,
 3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 4. zawieranie umów  o przeniesienie własności lokali,
 5. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 6. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 7. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 8. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 9. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, przekładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Walnemu                             Zgromadzeniu,
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 11. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przygotowanie pod względem formalnym i                         przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków.
 12. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 13. udzielanie pełnomocnictw,
 14. współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 15. spisywanie w straty należności Spółdzielni,
 16. ustalanie wysokości opłat za lokale użytkowe zajmowane na podstawie umów najmu oraz dzierżaw terenów,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przejmowania w zarząd budynków nie stanowiących własności Spółdzielni.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

SKŁAD ZARZĄDU :

Zbigniew Lijewski   -   Prezes Zarządu

Jerzy Ulman           -   Zastępca Prezesa Zarządu