Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ZORZA” w Myślenicach os.1000-lecia 15 A,

32-400 Myślenice, tel. 12 272 05 61, fax 12 272 21 93 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

 

  1. docieplenie ścian w budynku os. Jagiellońskie 9 w Dobczycach
  2. remont balkonów w budynku przy ul. Reja 12 w Myślenicach

 

Warunki  przetargu  określa  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia, którą  można  otrzymać  w  biurze  Spółdzielni - Myślenice, os.1000-lecia 15 A, pok. nr 9.    

                Oferty  w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymaganiami SIWZ  należy  składać  w  biurze  Spółdzielni  - pok.       nr 18  do  dnia  23.05.2019 r.  do godziny 10 00.   

                Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w  kasie lub na rachunek Spółdzielni w terminie do dnia    23.05. 2019 r. do godz. 1000  w wysokości 500 zł dla każdej pozycji przetargu oddzielnie.

Wadium stanowi przedmiot zabezpieczenia i nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu przez oferenta i odstąpienia od podpisania umowy.        

                   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego os.1000-lecia 15 A, pok. nr 18  w dniu  23  maja  2019 r.  o godz. 10 00     dla robót określonych w punkcie 1, o godz. 1015 dla robót określonych w punkcie 2.

Zastrzega  się  prawo  dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia  przetargu w całości lub w części bez  podania  przyczyny.