Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ZORZA” w Myślenicach os.1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 05 61, fax 12 272 21 93 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie dokumentacji projektowej na:

1. docieplenie ścian i stropodachów w budynkach os. 1000-lecia 18 do 33.

2. wymianę wewnętrznej instalacji cwu w budynkach os. 1000-lecia 19 do 33.

Warunki przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w biurze Spółdzielni - Myślenice, os.1000-lecia 15 a, pok. nr 9.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymaganiami SIWZ należy składać w biurze Spółdzielni - pok. nr 18 do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10 00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie lub na rachunek Spółdzielni w terminie do dnia 17.07.2019 r. do godz. 1000 w wysokości 500 zł – osobno dla każdego przetargu wymienionego w punkcie 1 i 2.

Wadium stanowi przedmiot zabezpieczenia i nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu przez oferenta i odstąpienia od podpisania umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego os.1000-lecia 15 A, pok. nr 18 w dniu 17.07.2019 r. o godz. 10 00 - dot. pkt 1 i o godz. 1015 - dot. pkt 2.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.