Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach, stosownie do postanowień art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845) oraz na podstawie § 141 ust. 1 i § 142 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali kinowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 20 odbędzie się

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie listy pełnomocnictw.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Wniosek Rady w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz absolutorium dla członków Zarządu.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z kompleksowej lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017.

11. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych kompleksowej lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017.

12. Przedstawienie wniosku w przedmiocie zmian statutu Spółdzielni.

13. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

14. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych Spółdzielni:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,

- określenie sposobu przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) z pozostałych działalności Spółdzielni za 2018 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółdzielni. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.

21. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek 1517/8 o pow. 0,0985 ha, 1518/19 o pow. 0,0524 ha, 1519/7 o pow. 0,0764 ha, 1520/8 o pow. 0,0694 ha, 1521/8 o pow. 0,0639 ha położonych w Dobczycach przy ulicy Wincentego Witosa.

23. Podjęcie uchwał określających najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Materiały na Walne Zgromadzenie tj. sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Myślenice Osiedle 1000-lecia 15 A pokój nr 18 codziennie od dnia 24.05.2019 r. - 10.06.2019 r. w godz. 800 – 1500 (w dniu 10.06.2019 r. do godz. 1200).

         Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

         Członków przybywających na Walne Zgromadzenie prosimy o punktualne przybycie oraz o zabranie ze sobą dowodu tożsamości w celu uzyskania mandatu do głosowania.

Statut oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w  Walnym Zgromadzeniu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.smzorza.pl

Zarząd Spółdzielni

Zawiadomienie o zmianie normatywu od dnia 01.01.2019 r.


Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu  (M.P. Poz. 1158), wydanym na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia  30 listopada 1995 r. o pomocy państwa  w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Poz. 1779 z późniejszymi zmianami/ wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2019 r. wynosi 3,42 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Myślenice, dnia 30.11.2018 r.

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE ZASAD WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI MIESZKAŃ WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA GAZOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach przypomina, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania przewodów spalinowych i wentylacyjnych w mieszkaniu oraz właściwej pracy urządzeń gazowych jest zapewnienie dopływu do mieszkania wymaganej ilości świeżego powietrza. Brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu powoduje w nim niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie gazu i powstawanie silnie trującego tlenku węgla. Stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu jest też warunkiem swobodnego odpływu spalin poprzez przewody spalinowe i wentylacyjne. Zbyt szczelna stolarka okienna i drzwiowa w istotny sposób utrudnia spełnienie powyższych warunków i stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni przypomina o podstawowych zasadach właściwej eksploatacji mieszkań wyposażonych w urządzenia gazowe:

Niedopuszczalne jest :

 1. Korzystanie z urządzeń gazowych przy zamkniętych szczelnie oknach i drzwiach,
 2. Zasłanianie częściowe lub całkowite wentylacyjnych lub spalinowych otworów nawiewnych i wywiewnych,
 3. Instalowanie w kratkach wentylacyjnych lub okapach kuchennych wentylatorów wspomagających ciąg,
 4. Użytkowanie niesprawnych urządzeń gazowych,
 5. Zaniżanie w istotny sposób normatywnej temperatury pomieszczeń,
 6. Dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku.

Praktyczne sposoby poprawy bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w urządzenia gazowe :

 1. Rozszczelnienie mieszkań poprzez montaż w oknach nawiewników powietrza - dostępnych w handlu detalicznym lub bezpośrednio u    producentów stolarki.
 2. Rozszczelnienie mieszkań poprzez montaż nawiewników powietrza w ścianach zewnętrznych,
 3. Korzystanie z urządzeń gazowych, a szczególnie grzejników wody przepływowej ( piecyk łazienkowy i terma kuchenna ) przy zachowaniu      następujących zasad:
 • przed każdą kąpielą po napełnieniu wanny należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 • w czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik , tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania, a    poprzez mieszkanie do łazienki,
 • drzwi do łazienki muszą być wyposażone w nawiewną kratkę wentylacyjną; zasłanianie kratek wentylacyjnych stanowi zagrożenie dla zdrowia    mieszkańców,
 • w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik ) bowiem powodują one                zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu,
 • unikanie zbyt długich kąpieli połączonych z kilkukrotnym wyłączaniem i włączaniem piecyka gazowego.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i gazowych jest dokonywanie ich przeglądów przez przedstawicieli autoryzowanych serwisów w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego - z częstotliwością nie mniejszą niż podana w instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń. Urządzenia gazowe stanowią własność właściciela lokalu i na nim spoczywa obowiązek wykonania powyższego przeglądu.

Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że to głównie dzieci i młodzież ulegają wypadkom zatrucia tlenkiem węgla na skutek nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych. Zarząd Spółdzielni zwraca się w związku z tym z apelem do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez dzieci w/w zasad celem uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców.

Myślenice, dn. 11.10.2018 r.                                                                                                                      Zarząd Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach przypomina, że zgodnie z punktem 7 rozdział IV REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO zabronione jest wrzucanie do kontenerów na śmieci oraz składowanie obok śmietników gruzu oraz sprzętów wielkogabarytowych.
W związku z powyższym przypominamy, że gruz pochodzący z remontów mieszkań jak również przedmioty wielkogabarytowe ( meble, sprzęt AGD, stolarka okienna i drzwiowa itp. ) każdy mieszkaniec zobowiązany jest wywieźć na wysypisko śmieci we własnym zakresie i na własny koszt.
W przypadku nie stosowania się do postanowień w/w regulaminu i pozostawienia wymienionych wyżej przedmiotów przy śmietniku, kosztem ich wywozu przez Spółdzielnię zostanie obciążony właściciel mieszkania z którego pochodzą porzucone przedmioty.
Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach organizuje dwa razy w roku wywóz przedmiotów wielkogabarytowych co daje możliwość pozbycia się ich bezpłatnie.


Myślenice. 29.09.2017 r.                                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach informuje mieszkańców, że:

w dni wolne od pracy, w niedziele i święta dyżury pełnią konserwatorzy:

ELEKTRYK – Pan Ryszard Paruch, Tel: 501-160-554,

HYDRAULIK – Pan Bogdan Banowski, Pan Paweł Zabłocki, Tel: 508-291-249.