Aktualności

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE ZASAD WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI MIESZKAŃ WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA GAZOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach przypomina, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania przewodów spalinowych i wentylacyjnych w mieszkaniu oraz właściwej pracy urządzeń gazowych jest zapewnienie dopływu do mieszkania wymaganej ilości świeżego powietrza. Brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu powoduje w nim niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie gazu i powstawanie silnie trującego tlenku węgla. Stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu jest też warunkiem swobodnego odpływu spalin poprzez przewody spalinowe i wentylacyjne. Zbyt szczelna stolarka okienna i drzwiowa w istotny sposób utrudnia spełnienie powyższych warunków i stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni przypomina o podstawowych zasadach właściwej eksploatacji mieszkań wyposażonych w urządzenia gazowe:

Niedopuszczalne jest:

 1. Korzystanie z urządzeń gazowych przy zamkniętych szczelnie oknach i drzwiach,
 2. Zasłanianie częściowe lub całkowite wentylacyjnych lub spalinowych otworów nawiewnych i wywiewnych,
 3. Instalowanie w kratkach wentylacyjnych lub okapach kuchennych wentylatorów wspomagających ciąg,
 4. Użytkowanie niesprawnych urządzeń gazowych,
 5. Zaniżanie w istotny sposób normatywnej temperatury pomieszczeń,
 6. Dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku.

Praktyczne sposoby poprawy bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w urządzenia gazowe:

 1. Rozszczelnienie mieszkań poprzez montaż w oknach nawiewników powietrza - dostępnych w handlu detalicznym lub bezpośrednio u    producentów stolarki,
 2. Rozszczelnienie mieszkań poprzez montaż nawiewników powietrza w ścianach zewnętrznych,
 3. Korzystanie z urządzeń gazowych, a szczególnie grzejników wody przepływowej ( piecyk łazienkowy i terma kuchenna ) przy zachowaniu      następujących zasad:
 • przed każdą kąpielą po napełnieniu wanny należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 • w czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik , tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania, a    poprzez mieszkanie do łazienki,
 • drzwi do łazienki muszą być wyposażone w nawiewną kratkę wentylacyjną; zasłanianie kratek wentylacyjnych stanowi zagrożenie dla zdrowia    mieszkańców,
 • w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik ) bowiem powodują one                zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu,
 • unikanie zbyt długich kąpieli połączonych z kilkukrotnym wyłączaniem i włączaniem piecyka gazowego.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i gazowych jest dokonywanie ich przeglądów przez przedstawicieli autoryzowanych serwisów w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego - z częstotliwością nie mniejszą niż podana w instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń. Urządzenia gazowe stanowią własność właściciela lokalu i na nim spoczywa obowiązek wykonania powyższego przeglądu.

Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że to głównie dzieci i młodzież ulegają wypadkom zatrucia tlenkiem węgla na skutek nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych. Zarząd Spółdzielni zwraca się w związku z tym z apelem do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez dzieci w/w zasad celem uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców.

Myślenice, dn. 25.09.2019 r.                                                                                                                      Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Zorza" w Myślenicach informuje, że posiada do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą następujące wolne lokale:

1. Lokal użytkowy o pow. 27,15 m2 położony w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. M. Reja 12b w Myślenicach. Wejście do lokalu bezpośrednio od ul. Reja.

2. Lokal użytkowy o pow. 98,77 m2 położony w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 23 w Myślenicach. Wejście do lokalu od strony zieleńca przed budynkiem przy ul. Słowackiego 23.

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu w/w lokali są dostępne w biurze Spółdzielni os. 1000 - lecia 15A pokój nr 9, tel. 12 272 05 61; 12 272 03 82 nr wewn. 35.

Zawiadomienie o zmianie normatywu od dnia 01.01.2019 r.


Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu  (M.P. Poz. 1158), wydanym na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia  30 listopada 1995 r. o pomocy państwa  w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Poz. 1779 z późniejszymi zmianami/ wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2019 r. wynosi 3,42 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Myślenice, dnia 30.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach przypomina, że zgodnie z punktem 7 rozdział IV REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO zabronione jest wrzucanie do kontenerów na śmieci oraz składowanie obok śmietników gruzu oraz sprzętów wielkogabarytowych.
W związku z powyższym przypominamy, że gruz pochodzący z remontów mieszkań jak również przedmioty wielkogabarytowe ( meble, sprzęt AGD, stolarka okienna i drzwiowa itp. ) każdy mieszkaniec zobowiązany jest wywieźć na wysypisko śmieci we własnym zakresie i na własny koszt.
W przypadku nie stosowania się do postanowień w/w regulaminu i pozostawienia wymienionych wyżej przedmiotów przy śmietniku, kosztem ich wywozu przez Spółdzielnię zostanie obciążony właściciel mieszkania z którego pochodzą porzucone przedmioty.
Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach organizuje dwa razy w roku wywóz przedmiotów wielkogabarytowych co daje możliwość pozbycia się ich bezpłatnie.


Myślenice. 29.09.2017 r.                                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach informuje mieszkańców, że:

w dni wolne od pracy, w niedziele i święta dyżury pełnią konserwatorzy:

ELEKTRYK – Pan Ryszard Paruch, Tel: 501-160-554,

HYDRAULIK – Pan Bogdan Banowski, Pan Paweł Zabłocki, Tel: 508-291-249.