Historia Spółdzielni

ZARYS HISTORYCZNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA W MYŚLENICACH:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach powstała na wiosnę 1958 r. W dniu 13 lutego 1958 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie członków Spółdzielni. Członkami założycielami Spółdzielni była 24-ro osobowa grupa, złożona z pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Myślenicach oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach. Spółdzielnia przyjęła nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza” w  Myślenicach. Walne Zgromadzenie Założycielskie przyjęło pierwszy statut oraz plan działalności Spółdzielni, dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz uchwaliło, że siedzibą i terenem działalności Spółdzielni jest  miasto Myślenice.

Spółdzielnia  jako  główne  cele  przyjęła:

 • zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych  swoich  członków, 
 • organizowanie  współżycia  mieszkańców  domów spółdzielczych  w  zakresie zaspokajania  ich  potrzeb  bytowych  i  kulturalnych.

Cele  te  realizowała  poprzez:

 • budowanie  i  nabywanie  domów  mieszkalnych,
 • sprawowanie  zarządu  i  prowadzenie  eksploatacji  posiadanych  obiektów,
 • prowadzenie  produkcji  pomocniczej  bezpośrednio  związanej  z  realizacją  programu inwestycyjnego,
 • prowadzenie  wśród  członków  i  ich  rodzin  działalności  kulturalno-oświatowej  i społeczno-wychowawczej.

Uczestnicy założycielskiego Walnego Zgromadzenia dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.  Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

 •      Piotr  Błaszczak            -  przewodniczący,
 •      Stefan  Ekiert               -  z-ca  przewodniczącego,
 •      Stanisław  Konieczny    -  sekretarz,
 •      Stefan  Król                  -  członek,
 •      Zygmunt  Kopp             -  członek,
 •      Władysław  Podoba      -  członek,
 •      Jan  Stoszek                 -  członek,
 •      Wojciech  Pilch             -  członek,
 •      Maria Rapacz               -  członek,

Pierwszy w historii Spółdzielni Zarząd został powołany w składzie:

 •     Wojciech  Kasprzycki - przewodniczący,
 •     Piotr  Żuraniewski      -  z-ca  przewodniczącego,
 •     Stanisław  Leśniak     -  członek.

Pierwszym Głównym Księgowym Spółdzielni został Franciszek Wolańczyk.

Jako podmiot prawny Spółdzielnia rozpoczęła działalność dnia 28 kwietnia 1958 r. po wpisaniu jej do rejestru  przez Sąd Powiatowy w Krakowie.     W dniu 25 czerwca 1958 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” w Myślenicach została  przyjęta na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych         w Warszawie i wpisana do rejestru spółdzielni mieszkaniowych pod numerem 589.

Plan działalności inwestycyjnej Spółdzielni zakładał wybudowanie w latach 1958 -1959  budynku mieszkalnego przy ulicy  Reja w Myślenicach składającego się z 24-ch mieszkań. Dnia 30 września 1958 r. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na budowę trzech segmentów, natomiast 30 czerwca 1959 r. na 1 segment tego budynku. Pierwsze efekty działalności inwestycyjnej Spółdzielni to przekazanie do użytkowania w dniu 1 stycznia 1961 r. 36 mieszkań o łącznej powierzchni 1 700 m2.      

W dniu 28 lutego 1962 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dokonuje zmian statutu Spółdzielni uchwalając, że terenem działalności Spółdzielni jest również miasto Sułkowice. Następnie w dniu 11 grudnia 1966 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dokonuje kolejnych zmian statutu Spółdzielni czego skutkiem jest zastąpienie Walnego Zgromadzenia Zebraniem Przedstawicieli Członków Spółdzielni. 

Na lata sześćdziesiąte przypada zabudowa osiedla 1000-lecia w Myślenicach. Oddawane są kolejno do użytku: budynek  nr 11 ( rok 1963 ), 15 i 12 (rok 1965), 9 i 10 ( rok 1967 ), 6 ( rok 1968 ), 5 ( rok 1969 ).  W roku 1967 powstają również pierwsze efekty mieszkaniowe w Sułkowicach tj. budynki nr 1 i 2 przy ul. Szkolnej. W 1966 r. zostaje przekazany do użytkowania pierwszy pawilon usługowo-handlowy przy dawnej ul. Świerczewskiego 14 pn. „Praktyczna  Pani”. 

Na koniec lat sześćdziesiątych Spółdzielnia  posiada już 10 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 17 970,85 m2,  w których znajdują się 422 mieszkania oraz 1 pawilon usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 432 m2.        

W początkowym okresie funkcjonowania Spółdzielni tj. w latach  58 – 60 Spółdzielnia nie zatrudniała żadnych pracowników, natomiast praca członków Zarządu miała charakter społeczny. W latach sześćdziesiątych organizowane są zalążki administracji Spółdzielni. Zostają zatrudnieni pierwsi administratorzy i palacze c.o. Skład Zarządu pod koniec lat sześćdziesiątych przedstawia się następująco:

 •     Wojciech Kasprzycki      - prezes,
 •     Władysław  Podoba        - v-ce prezes,
 •     Stefan Gubała                - v-ce prezes.

W maju 1971 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach występuje do Spółdzielni z wnioskiem o rozszerzenie swojej działalności o miasto Dobczyce, tak aby spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym objęty został teren całego powiatu myślenickiego. W dniu 19 maja 1972 r. odbywa się w Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli Członków, które dokonało zmian statutu Spółdzielni.

Spółdzielnia przyjmuje nową nazwę: Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Zorza”  w  Myślenicach. Siedzibą Spółdzielni jest miasto: Myślenice, zaś terenem działalności powiat  myślenicki.

Lata siedemdziesiąte charakteryzują się ciągłymi zmianami w składzie Zarządu Spółdzielni. Od marca 1974 r. Zarząd działa  w składzie:

 •     Stefan Gubała               - prezes,
 •     Wojciech Kasprzycki     - v-ce prezes,
 •     Jan Buchalski                - v-ce prezes.

Od grudnia 1975 r. skład Zarządu przedstawia się następująco:

 •     Zbigniew Kasprzykowski    - prezes,
 •     Wojciech Kasprzycki          - v-ce prezes,
 •     Jan Buchalski                    - v-ce prezes.

Od kwietnia 1976 r. w skład Zarządu wchodzą:

 •     Zbigniew Kasprzykowski    - prezes,
 •     Jan Buchalski                    - v-ce prezes,
 •     Edward Murzyn                  - członek.

Od września 1978 r. Zarząd działa w składzie:

 •      Leopold Falkowski  - prezes,
 •      Jan  Buchalski         - v-ce prezes,
 •      Edward  Murzyn       - członek.

W kwietniu 1976 r. Spółdzielnia przyjmuje nazwę, która funkcjonuje do chwili obecnej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach.

Na lata siedemdziesiąte przypada okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni. Powstają na terenie Myślenic budynki przy  ulicy:

 • Słowackiego 19 ( rok 1972 ),  15, 17, 21  ( rok 1973 ), 23  ( rok 1974 ),  12  ( rok 1976 ),   
 • Bema 1 ( rok 1973 ),
 • Niepodległości-Mickiewicza  11 ( rok  1975 ),  13 i 14  ( rok 1976 ),  15  ( rok 1977 ),

a także na terenie Sułkowic przy ulicy:

 • Szkolnej 3 ( rok 1976 ) i 4 ( rok 1978 ). 

Pod koniec lat siedemdziesiątych Spółdzielnia przystępuje do budowy osiedla 1000-lecia II w Myślenicach oraz osiedla Jagiellońskiego                     w Dobczycach. W roku 1978 przekazano do użytku budynek nr 18 osiedla 1000-lecia w Myślenicach, a w roku 1979 budynki: 19, 20 i 21 osiedla 1000-lecia w Myślenicach oraz 1, 2, 3 i 4 osiedla Jagiellońskiego w Dobczycach. Łączna liczba budynków przekazanych do użytkowania w  latach siedemdziesiątych wynosi 21, o łącznej powierzchni 38 424 m2,  w których znajduje się 830 mieszkań.Tak więc na koniec lat siedemdziesiątych Spółdzielnia posiada 31 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 56 395,54 m2, w których znajdują się 1 252 mieszkania oraz 2  pawilony usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 1 703,06 m2.                   

Wg stanu na dzień 31.12.1979 r. w Spółdzielni zarejestrowanych jest 1 523 członków.

Lata siedemdziesiąte charakteryzują się również wzrostem zatrudnienia w Spółdzielni. W roku 1975 Spółdzielnia zatrudnia 16 pracowników umysłowych i 61 pracowników fizycznych ( razem 77 etatów ). Koniec lat siedemdziesiątych to zatrudnienie 27 pracowników umysłowych i 79 pracowników fizycznych ( razem 106 etatów ).

Lata osiemdziesiąte to okres dalszego przyspieszonego rozwoju Spółdzielni, ukierunkowanego na realizację osiedla 1000-lecia II w Myślenicach oraz osiedla Jagiellońskiego w Dobczycach. W roku 1980 zostaje oddana do użytku nowa siedziba  Spółdzielni  tj. pawilon administracyjny Spółdzielni o powierzchni 723,20 m2,  w skład którego wchodzą pomieszczenia biurowe oraz świetlica przeznaczona na działalność  kulturalno-oświatową.

Ponadto w latach osiemdziesiątych przekazanych zostaje do użytku:

 • 9 budynków mieszkalnych na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach o łącznej powierzchni 20 060 m2, w których znajduje się 566 mieszkań oraz   
 • 9 budynków mieszkalnych na osiedlu Jagiellońskim w Dobczycach o łącznej powierzchni 12 689 m2, w których znajduje się 566 mieszkań. 

Na koniec lat osiemdziesiątych Spółdzielnia posiada 49 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 88 422,19 m2, w których znajduje się 1 818  mieszkań oraz 4 pawilony o łącznej powierzchni użytkowej 3 742,26 m2.                         

Wg stanu na dzień 31.12.1989 r. w Spółdzielni zarejestrowanych jest 2 620 członków.

W związku z prowadzeniem procesów inwestycyjnych w zakresie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego oraz powstaniem Zakładu Budowlano-Remontowego i Produkcji Pomocniczej, zatrudnienie w latach osiemdziesiątych ciągle rośnie. W roku 1980 jest to 114 etatów,  w 1984 - 153 etaty, w 1989 - 160 etatów. W tym okresie Spółdzielnia zatrudnia około  36 pracowników umysłowych.

W latach osiemdziesiątych Zarząd Spółdzielni działa w trzyosobowym składzie:

 • Jan Buchalski        - prezes,
 • Zbigniew Lijewski   - v-ce prezes.
 • Edward Murzyn      - członek.

Lata dziewięćdziesiąte to okres zakończenia działalności inwestycyjnej Spółdzielni. Zostają zakończone inwestycje na terenie Myślenic oraz Dobczyc, rozpoczęte pod rządami starych przepisów dotyczących finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Na koniec lat dziewięćdziesiątych Spółdzielnia posiada 59 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 107 210,40 m2,  w których znajduje się 2 127 mieszkań oraz 5 pawilonów o powierzchni użytkowej 5 384,26 m2.                 

Wg stanu na dzień 31.12.1999 r. w Spółdzielni zarejestrowanych jest 2 477 członków.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w Spółdzielni następuje spadek zatrudnienia ze 143 etatów (rok 1990) do 88 etatów (rok 1999).

Od maja 1991 r. Zarząd Spółdzielni działa w trzyosobowym składzie:

 • Zbigniew Lijewski    - prezes,
 • Jerzy Ulman            - v-ce prezes,
 • Edward Murzyn      - członek,

a od października 1992 r. w dwuosobowym składzie:

 • Zbigniew  Lijewski   - prezes,
 • Jerzy  Ulman           - v-ce prezes.

W okresie tym następuje proces dostosowania się Spółdzielni do zasad gospodarki rynkowej. Ze Spółdzielni inwestującej przeobraża się                 w Spółdzielnię eksploatującą. Rozpoczynają się procesy związane z termomodernizacją budynków,  modernizacją posiadanych źródeł ciepła, poprawy infrastruktury osiedlowej. Wprowadzone na początku 2000 r. nowe podstawy prawne dotyczące zasad funkcjonowania Spółdzielni stawiają przed Spółdzielnią nowe zadania i obowiązki. W budynkach Spółdzielni zaczynają pojawiać się lokale wyodrębnione, następuje oderwanie spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu od członkostwa Spółdzielni. Wyodrębniają się ze struktur Spółdzielni Wspólnoty Mieszkaniowe.     W wyniku tych obiektywnych procesów zmniejszeniu ulega majątek Spółdzielni oraz liczba członków.      

I. Na dzień 31.12.2013 r. Spółdzielnia zrzesza 1 972 członków z czego:

 • zamieszkałych  w  zasobach  Spółdzielni             - 1 776
 • oczekujących                                                      - 65
 • współczłonków                                                    - 118
 • pozostałych                                                        - 13

II. Na dzień 31.12.2013 r. stan zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

 • 56 budynków w tym:

        - 54 budynków mieszkalnych

        - 1 pawilon handlowo-usługowy

        - 1 pawilon administracyjny

 • na ogólną liczbę 2 071 mieszkań będących pod zarządem Spółdzielni:

        - 154 lokali użytkowanych jest na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa tj. 7,44 %,

        - 1 153 lokale użytkowane są na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa tj.  55,68 %,

        - 740 lokali to lokale z prawem odrębnej własności tj. 35,74 %,

        - 3 lokale to lokale wynajmowane przez Spółdzielnię tj. 0,14 %.

 • łączna powierzchnia jaką zarządza Spółdzielnia wynosi 109 139,59 m2  pow. użytkowej z czego:

        - lokale mieszkalne 103 844,36 m2,

        - lokale użytkowe 5 295,23 m2  .