Walne Zgromadzenie

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i wychowawczej Spółdzielni,

 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał                    w sprawie wniosków członków i organów Spółdzielni w tych sprawach,

 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym        zakresie,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego i rachunku wyników oraz podziału nadwyżki        bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, z wyjątkiem                          ustanowienia i przenoszenia prawa odrębnej własności lokalu oraz miejsc postojowych  w garażu wielostanowiskowym,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

 8. oznaczenie najwyższej sumy  zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,

10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie Spółdzielni,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego i wystąpienie z niego oraz upoważnienia Zarządu do                 podejmowania działań w tym zakresie,

13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania  oraz Rady Nadzorczej,

16. podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną           prowadzoną przez Spółdzielnię.